Unesite pojam

Nivo znanja

A 1

Prvi nivo znanja engleskog jezika od ukupno šest, podrazumeva da kandidat poseduje samo najosnovnija znanja u gotovo svim oblastima provere.

Provera se vrši u 4 oblasti: čitanje, slušanje, pisanje i konverzacija tj. govor. Uopšteno govoreći, u okviru ovog, početnog nivoa poznavanja jezika kandidat bi trebalo da je sposoban da se predstavi, kaže kako se zove, odakle, koliko ima godina, koje je nacionalnosti i slično.

Takođe bi trebalo da može da razume najčešće korišćene fraze u engleskom jeziku, te da postavi jednostavno pitanje ili odgovori na njega, a da je vezano za neki detalj koji je propustio tokom predstavljanja.

U principu, kandidat koji savlada engleski nivo A1 po CEFR-u bi trebalo da može da učestvuje u najjednostavnijoj svakodnevnoj konverzaciji, ali pod uslovom da sagovornik govori sporo i jasno, te da je raspoložen da mu pomogne.

A 2

Jedan od početnih nivoa poznavanja jezika, podrazumeva da kandidat može da vodi svakodnevnu adekvatnu komunikaciju uz pomoć sagovornika.

Da bi se moglo reći da kandidat poseduje znanja koja odgovaraju nivou A2 po CEFR-u, kandidat u suštini treba da razume izraze i rečenice koje su često u upotrebi, a koji se tiču uobičajenih životnih oblasti, poput: ličnih podataka, kupovine, ali i uobičajenih lokalnih geografskih podataka, recimo.

Zapravo, kandidati čiji je nivo znanja engleskog jezika A2 po CEFR-u mogu pomoću jednostavnijih reči i izraza da govore o svom neposrednom okruženju, te da objasne svoja osećanja i potrebe, kao i da komuniciraju o uobičajenim temama i da razmenjuju informacije o njima.

Takođe, mogu da izvrše i određene zadatke, ali samo ukoliko su sačinjeni od jednostavnijih reči i izraza, koji su često u upotrebi.

B 1

Prvi srednji nivo znanja engleskog jezika podrazumeva da kandidat zna da se snađe u većini svakodnevnih situacija, te da komunicira relativno uspešno o temama koje su mu bliske.

U suštini, svaki kandidat koji poseduje znanja koja odgovaraju ovom nivou može da razume glavne teme razgovora koji se vode o njemu poznatim stvarima, a koje su relativno često u upotrebi na temu : posla, obrazovanja, slobodnog vremena i slično. Takođe, uglavnom može da se snađe u većini situacija koje spadaju red svakodnevnih, a koje se dogode u području gde se govori engleski jezik.

Uz to, može da sastavi i jednostavniji tekst o temama koje su mu poznate i sa kojima se susreće, te može da opiše svoja iskustva i ambicije, kao i da navede razloge svojih stavova i planova koje ima.

B 2

Viši srednji nivo znanja engleskog jezika podrazumeva da se kandidat vrlo lako snalazi u različitim situacijama i da lako može da vodi razgovor o različitim temama.

Da bismo mogli da kažemo da kandidat zna engleski B2 nivo po CEFR-u potrebno je, najpre da on razume osnovne ideje određenog razgovora, bez obzira da li je tema razgovora njemu bliska ili ne, te da li je u pitanju konkretna ili apstraktna tema. U principu, kandidati sa ovim nivoom znanja jezika treba da su u stanju da prilično tečno vode konverzaciju sa osobama kojima je engleski jezik maternji.

Kandidati koji poznaju engleski B2 nivoa mogu da napišu tekst o brojnim temama, te da u njemu navedu sve neophodne detalje i vrlo jasno objasne svoje mišljenje i razloge za upravo takvo mišljenje.

C 1

Engleski C1 nivo po CEFR-u – napredni nivo znanja engleskog jezika, koji podrazumeva visok stepen znanja.

Kada kažemo da kandidat poznaje ovaj jezik u tolikoj meri da njegova znanja odgovaraju nivou C1 prema pravilima CEFR-a, to zapravo znači da on poseduje napredna znanja ovog jezika, te da može vrlo lako da razume tekstove napisane na ovom jeziku, sa različitom tematikom.

Takođe, može i sasvim jasno i potpuno spontano da učestvuje u konverzaciji na ovom jeziku, ne praveći pauze koje neosporno prave kandidati na nižim nivoima poznavanja jezika.

Kandidati koji znaju engleski C1 nivoa mogu da koriste jezik podjednako kvalitetno i u svakodnevnim životnim situacijama, kao i u profesionalnom i obrazovnom segmentu, te da čitaju i razumeju tekstove koji spadaju u kompleksnije, bez obzira da li im je tema bliska ili ne.

C 2

Najviši nivo znanja engleskog jezika, podrazumeva da kandidati mogu da komuniciraju ili obavljaju prepisku sa izvornim govornicima jezika i to na visokom nivou. Kako je ovo najviši nivo poznavanja engleskog, ali i mnogih drugih jezika čija obuka se vrši prema navedenim pravilima, to podrazumeva da kandidat može praktično sve što čuje i pročita lako da razume.

Takođe, kandidat može i potpuno spontano, tečno i vrlo precizno da izrazi svoje mišljenje o bilo kojoj temi, te da u složenijim konverzacijama pokaže smisao za razlikovanje finesa, ali i da zasmeje sagovornika, vešto koristeći svoja znanja ovog jezika.

U potpunosti je sposoban da bez ikakve zadrške, sasvim jasno izrazi svoje mišljenje o nečemu, te da navede razloge za njega, kao i da čita i najsloženije tekstove različite vrste koji su napisani na engleskom jeziku.